شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ خدا رو شکر زلزله هاي اخير يه تکوني به اين ملت توسري خور داد.. هرچند نظام تو نطفه خفه ميکنه هر اقدامي رو..ولي خدا جاي حق نشسته...داد مظلوم بي جواب نميمونه..
چراغ جادو
حرف و حديث
89 امتیاز
2 برگزیده
201 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top