شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] تاسف واژه ي تکراري و ملموس هر روز بلکه هر ساعت دراين کشور است...
تأسف ميخورم
ساعت دماسنج
حرف و حديث
رتبه 94
2 برگزیده
224 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top